Bandemer Park

Address: 
N. Main at Lake Shore
Ann Arbor