The Historic Ypsilanti Freighthouse

Address: 
100 Market Pl.
Ypsilanti, MI